Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer koşullara yer verildi.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler sıralandı:

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün olduğu belirtildi.

Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel koşullara göre belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Naklen  veya  Açıktan  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Öğretim  elemanı  kadrosuna  başvuran  adayların  başvuru  genel  ve  özel  şartlarına  göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  mezuniyet  belgelerinin  fotokopisi  veya  e-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri, 5-Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi

6-Bir adet fotoğraf, 7-Özgeçmiş,

8-Merkezi Sınav Belgesi (ALES),

9-Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),

10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 11-Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,

12-Başvuru Formu, ile müracaat etmeleri ilan olunur.

- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Sonuçların duyurulacağı internet adresi: http://w3.beun.edu.tr

- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-  Üniversitemiz  Sınav  takviminde  zorunlu  hallerde  değişiklik  yapma  ve  ilanın  her aşamasını  iptal  etme  hakkını  saklı  tutar.  Üniversite  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul  edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2)  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

(1)   Öğretim   Görevlisi   kadrosuna   başvuracak   adaylarda   en   az   tezli   yüksek   lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(2)  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarına  atanacak  olanlarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip  olmak  ya  da  lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da  sanatta  yeterlik  eğitimini  tamamlamış  olanlarda,  meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2)  Meslek  yüksekokullarının,  bu  Yönetmeliğin  6'ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi                         : 04.06.2021

Son Başvuru Tarihi                                : 18.06.2021

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi    : 25.06.2021

Giriş Sınav Tarihi                                  : 01.07.2021

Sonuç Açıklama Tarihi                          : 09.07.2021

ANABİLİM DALIÖĞR.
GÖR.
YDS VEYA
EŞ DEĞERİ
AÇIKLAMA
DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ1 Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL1 Çevre Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek şartıyla araştırma projelerinde görev almış olmak ve proje yönetimi, proje yazma ve hazırlama konularında deneyime
sahip olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ150Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Engelli Çocuklar
konusunda çalışmaları olmak.
REKTÖRLÜK
 150Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve bu alanlardan birinde en az tezli
yüksek lisans mezunu olmak

 


 

İlgili Haberler

Okunanlar